جزئیات نویسندگان

استوار ایزدخواه, یاسمین, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله