جزئیات نویسندگان

احسان‌اللهی, پیمان, دانشگاه صنعتی شیراز, ایران