جزئیات نویسندگان

عبادی, هانی, دانشگاه خوارزمی, ایران