جزئیات نویسندگان

زاهدی, مهدی, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران