جزئیات نویسندگان

جعفری, محمد کاظم, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله