جزئیات نویسندگان

هادیان فرد, محمد علی, دانشگاه صنعتی شیراز, ایران