جزئیات نویسندگان

پوربیرانوند, شاهرخ, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و نخبه وظیفه دانشگاه صنعتی مالک اشتر