جزئیات نویسندگان

فرشچی, حمیدرضا, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله