جزئیات نویسندگان

حق شناس, ابراهیم, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله