زلزله بوئین زهرا (شهریور 1341) از منظر اسناد

امیررضا اصنافی, مریم پاکدامن نائینی

چکیده


در شامگاه شنبه 10 شهریور سال 1341 خورشیدی زلزله اي با بزرگاي 2/7 در مقياس ريشتر در پهنه باختری تهـران و جنـوب قـزویـن، موجب تلفات بسیاری با برآورد (رسمی 12225 نفر کشته) شد. منطقه مورد نظر، در گذر تاریخ بارها زلزله های شدیدی را تجربه كرده و تلفات بسیاری به جاي گذاشته است. در این بین زلزله سال 1341 به جهت بزرگای آن و وجود زیرساخت های دولتی و اداری در کشـور، ردپای اسنـادي شایان ذکــری در تاریـخ ایـران به جای گذاشته است. پژوهش حاضر، از نوع کتابخانه ای و توصیفـی است و بر اساس بررسی متـون و اسناد صـورت گرفته است. در اين راستا، با مطالعه اسناد اداری مربوط به سال 1341 مستخرج از دو مرکز اسناد (آرشیو ملی ایران و مرکز اسناد تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه) در برهه زمانـی زلزلـه بوئین زهرا، وجوه مختلف وقوع این حادثه مشخص شد. از این رو با نگاهی بر اسناد و مدارک موجود از 50 سال گذشته ابعاد اطلاع رسانی، مدیریت بحران، کمک-های داخلی و خارجی این زلزله که از جمله زلزله های بزرگ تاریخ ایران به شمار می رود، تشریح شده است.

موضوع


زلزله بوئین زهرا، قزوین، اسناد تاریخی، بزرگا.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است