اثر خروج از محوری تیرهمبند بر رفتار و ظرفیت دیوار برشی بتن مسلح در ساختمان های با سیستم لرزه بر دوگانه

عباسعلی تسنیمی, آصف بهاری بندری

چکیده


این مقاله با رویکرد ترویجی، موضوع اثر خروج از محوری تیرهای همبند را در دیوارهای برشی بتن مسلح که برای فرآیند طراحی و مراحل اجرا قابل توجه و حائز اهمیت است، به اختصار تشریح می کند. این موضوع بر روی بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی کوپل متمرکز است. برای این منظور دیوار برشی کوپل از ساختمان هشت طبقه برای نیروی جانبی مطابق استاندارد 2800 به وسیله نرم افزار ETABS مدلسازی و بر مبنای آیین نامه ACI-318 طراحی شده است. در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار ABAQUS دیوار در شرایط مختلف خروج از محوری تیرهمبند نسبت به محوردیوارتحت تحلیل استاتیکی و دینامیکی تاریخچه زمانی غیـرخطی برای زلزله های بم، رودبار و طبس قرارگرفته است. بررسی ها نشان  می دهدکه لنگرهای خمشی و نیروی برشی خارج از صفحه دیوار در اثر خروج از محوری تیر نسبت به دیوار افزایش می یابند و تغییرات مقادیر حداکثر آنها نسبت به خروج از محوری دارای الگوی منظمی است و در برخی موارد این نیروها در مقایسه با مقاومت دیوار قابل توجه هستند. همچنین تغییر چندانی درحداکثر جابه-جایی های داخل صفحه دیوار در اثر خروج از محوری ایجاد نمی شود اما از ظرفیت برشی دیوار 20% تا 30% کاسته می شود.

موضوع


دیوار برشی کوپل، تیر همبند، تحلیل غیرخطی، خروج ازمحور

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است