بررسی زمین لرزه های رخداده در استان قزوین (ثبت شده توسط مرکز ملی شبکه لرزه‌نگاری باندپهن ایران)

انوشیروان انصاری

چکیده


زلزله 1341 سال  بوئین زهرا و 1381 آوج در استان قزوین شاهدی بر لرزه خیزی این استان و نیاز به توجه ویژه به جنبه های لرزه خیزی آن می باشد. مرکز ملی شبکه لرزه-نگاری باندپهن ایران در راستای تحقق اهداف خود، از بدو تأسیس اقدام به پایش لرزه‌ای مناطق مختلف کشور نموده است. در مقاله حاضر ضمن اشاره به اهمیت وجود شبکه‌های لرزه نگاری و جایگاه داده‌های لرزه‌نگاری باندپهن، برنامه توسعه مرکز شبکه و نحوه پوشش حوادث لرزه‌ای بوقوع پیوسته در استان قزوین ارائه گردیده است. با احداث ایستگاه های جدید در استان و اطراف آن و با استفاده از داده‌های ایستگاه های موجود، تمامی حوادث لرزه‌ای در استان با بزرگای بیش از ۲/۰ ثبت خواهـد شد. همچنیـن در ایـن مقالـه پیشینـه لرزه خیزی استان که توسط مرکز ملی شبکه لرزه‌نگاری باندپهن ثبت گردیده از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

موضوع


شبكـه لـرزه نگاری، لـرزه نگاری بانــدپهن، لـرزه خیزی، قزوین

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است