بررسی رفتار ساختمانهای فولادی دارای قاب خمشی با نامنظمی جرم و سختی در ارتفاع تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک

عباس طاهری, محمود حسینی, عباس اکبرپور

چکیده


امروزه ساختمانهایی با نامنظمی جرم و سختی در ارتفاع به دلیل کاربریهای مختلف طبقات، به طور چشمگیری در حال ازدیاد است. استانداردهای طراحی لرزه ای، از جمله استاندارد 2800 ایران، نامنظمی در جرم و سختی را تا حدودی اجازه می دهند، اما از آنجا که مبنای استاندارد 2800 زلزله های حوزة دور می باشد، لازم است میزان مجاز نامنظمی ها برای زلزله های حوزة نزدیک نیز مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور در تحقیق فوق سه سازة فولادی ده طبقه با سیستم قاب خمشی که هر کدام در طبقة ششم به شکلی متفاوت دارای نامنظمی جرم و سختی در مرز توصیه شده توسط استاندارد 2800 است، در نظـر گـرفته شـده و پـس از طـراحـی اولیه تحت تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی با هفت زلزله سه مؤلفه ای، که یکی از شتابنگاشتهای افقی که هر کدام دارای شتاب اوج زمین g35/0 است، قـرار گـرفته اند. سپس طبـق استـاندارد 2800 از پاسخهای بیشینۀ هفت زلزله، متوسط گیری شده و به عنوان نتیجة نهایی مورد بررسی قرار گرفته  است. نتایج نشان می دهد در ساختمانهای نامنظم مطالعه  شده، علی رغم اینکه مرز نامنظمی جرم و سختی طبق استاندارد 2800 رعایت شده، بر اساس تحلیل دینامیکی غیرخطی مفصلهای پلاستیک در طبقۀ ششم از محدوده ایمنی جانی تا آستانه فروریزش تجاوز کرده اند، در حالیکه تحلیل استاتیکی غیرخطی نشان داد مفصلها از محدودۀ مزبور تجاوز نکرده اند. این نکته نشان می دهد در مورد این نوع ساختمانها نتایج تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی الزاماً هم سو نیستند.

موضوع


تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی، اثر همزمان مؤلفه ها، ساختمانهای فولادی، قاب خمشی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است