ارائه مدلی برای مدیریت شرایط اضطراری شبکه توزیع برق پس از وقوع زلزله در کلان شهرها با تمرکز بر پستهای فشار ضعیف

محمود حسینی, امیرحسین سرور, امیر رئوفی

چکیده


مشاهده  زلزله های گذشته نشان داده اند که پستهای فشار ضعیف در شبکه توزیع از آسیب پذیرترین مؤلفه های این شبکه هستند. از آنجا که تعداد این پستها در شبکه بسیار زیاد است مطالعه خطرپذیری لرزه ای آنها بخش مهمی از فرآیند ارزیابی و مدیریت خطرپذیری لرزه ای این شبکه ها می باشد. این مقاله روشی برای ارزیابی و کاهش خطرپذیری شبکه های توزیع با تمرکز بر مدیریت شرایط اضطراری بر اساس آسیب پذیری پستهای فشار ضعیف 20 کیلوولت ارائه می نماید. روش پیشنهادی در مورد شبکه برق کلان شهر تهران به  کار گرفته  شده تا کارایی آن نشان داده شود. برای این منظور، ابتدا سناریوهای مختلف ممکن برای شهر بر اساس چشمه های لرزه زای تهدید کننده شهر در نظر گرفته  شده و سپس آسیب پذیری ترانسفورمرهای 20 کیلوولت، به عنوان مؤلفه های اصلی پستهای توزیع، با استفاده از منحنی های شکنندگی و  نقشه های ریزپهنه بندی شتاب برای هر سناریو به  دست آمده  که نتایج به صورت نقشه های آسیب پذیری ارائه شده است. با استفاده از این نقشه ها و با در دست  داشتن تعداد مشترکین در هر یک از نواحی شهر می توان تعداد مشترکینی که در هر سناریو دچار خاموشی می شوند را مشخص نمود و بر این اساس مسؤولین می توانند در خصوص اقدامات مدیریتی لازم برای کنترل شرایط اضطراری تصمیم گیری نمایند.

موضوع


آسیب پذیری لرزه ای، مدیریت خطرپذیری، شبکه توزیع نیروی برق، پستهای فشار ضعیف، منحنی شکنندگی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است