تیم تحریریه

مدیر مسئول

 1. دکتر محمد کاظم جعفری, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

سردبیر

 1. دکتر عبدالرضا سروقدمقدم, پژوهشگاه بین‌ المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 2. دکتر مهدی زارع, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

مدیر اجرایی

 1. سید محمد سیاوشان, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

اعضای تحریریه

 1. دکتر علی اردلان, دانشگاه علوم پزشکی تهران
 2. دکتر مرتضی بسطامی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 3. دکتر جواد جلیلی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 4. دکتر محمود حسینی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 5. دکتر مهدی زارع, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 6. دکتر عبدالرضا سروقدمقدم, پژوهشگاه بین‌ المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 7. دکتر اسماعیل شیعه, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 8. دکتر مصطفی علامه‌زاده, پژوهشگاه بین‌الملی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 9. دکتر محمدرضا قائمقامیان, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 10. دکتر نصراله کمالیان, موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران, ایران
 11. دکتر علی معصومی, دانشگاه خوارزمی, ایران
 12. دکتر بابک منصوری, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

دبیرخانه

 1. آرش اسلامی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
 2. مریم سروقد بطن مقدم, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران